Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA VILLA GRAWITZA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Villa Grawitza, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania i prowadzenia działań edukacyjnych i kulturalnych. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę.
8. Stowarzyszenie może posiadać znak graficzny.
9. Stowarzyszenie może przyznawać nagrody, wyróżnienia, tytuły honorowa i odznaczenia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10. Celami Stowarzyszenia są:
1) prowadzenie działań mających na celu wspieranie rozwoju edukacji, kultury i sztuki.
2) prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, promujących kulturę polską i europejską.
3) prowadzenie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na rzecz integracji europejskiej.
4) rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpracy zagranicznej.
5) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
6) upowszechnianie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność kulturalną i edukacyjną z różnych instytucji, w tym z Funduszy Unii Europejskiej;
promocja polskiej kultury i sztuki poza granicami kraju.
7) udzielanie pomocy finansowej oraz podejmowanie samodzielnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją: konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, koncertów, festiwali, autorskich projektów artystycznych itp.
8) pomoc w zakupie wyposażenia i materiałów do działalności artystycznej i edukacyjnej.
9) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
10) wspieranie działalności instytucji kultury i szkół artystycznych, a w szczególności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie.
11) wspieranie realizacji nowatorskich przedsięwziąć w dziedzinie edukacji muzycznej.
12) promowanie nowoczesnych metod w dziedzinie kształcenia artystycznego
13) promocja utalentowanych instrumentalistów, wokalistów oraz zespołów muzycznych.

11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
2) gromadzenie zasobów finansowych i materialnych na rzecz osób i instytucji realizujących cele Stowarzyszenia.
3) pomoc finansową dla instytucji kultury, szkół i placówek szkolnictwa artystycznego działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
4) organizowanie i współorganizowanie konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, koncertów, festiwali oraz autorskich projektów artystycznych we współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi.
5) udzielanie finansowej pomocy instytucjom kultury, placówkom edukacyjnym, szkołom muzycznym w zakresie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych.
6) finansowanie unowocześniania metod kształcenia artystycznego.
7) działania mające na celu propagowanie kultury, kultury muzycznej i oświaty z wyłączeniem działalności komercyjnej.
8) prowadzenie szkół i placówek szkolnictwa artystycznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
9) organizowanie i finansowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów oraz osób związanych instrumentów ich działalnością instrumentów innych krajów w celu lepszego poznania systemów edukacyjnych innych krajów.
10) skupianie wokół idei Stowarzyszenia artystów, nauczycieli, uczniów, opiekunów.
11) organizowanie i finansowanie współpracy z instytucjami nauki, kultury i szkolnictwa.
12) organizowanie i finansowanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń naukowych, kulturalnych i edukacyjnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
14. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
15. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
22. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
25. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
28. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
30. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
31. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
32. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
33. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
34. Uchwały Walnego Zgromadzenia Człon+ków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymaga podpisu dwóch członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych/zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagają podpisu Skarbnika.
37. Zarząd składa się z 3 do 7 w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Walne Zebranie.
38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
39. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
40. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, których wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
43. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DOCHODY

44. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
– składek członkowskich członków zwyczajnych
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej
– wpływów z działalności statutowej
– dochodów z majątku Stowarzyszenia
– dochodów z działalności gospodarczej
– dotacji, grantów oraz subwencji
– dochodów z imprez o charakterze publicznym i zbiórek.
45. Walne Zgromadzenie Członków ustala wysokość składek.
46. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
47. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
48. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
49. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie określa Zarząd.
50. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Stowarzyszenie uzyska wymagane zezwolenie.
51. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
52. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
53. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.
54. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

55. Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.
56. Zarząd Stowarzyszenia określa:
– formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
– składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
– składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej po uprzednim uzyskaniu jednostkowej zgody Zarządu.
57. Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana jako zobowiązanie Stowarzyszenia w dany rodzaj działalności gospodarczej.
58. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może określić:
– rodzaje działalności gospodarczej, jakie nie mogą być podejmowane przez Stowarzyszenie
– nakazać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia zaprzestanie prowadzenia określonej działalności.
59. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić dwóch członków Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami, które mają być realizowane.
60. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą są uprawnieni do występowania w imieniu Stowarzyszenia, z koniecznością uzyskania upoważnienia Zarządu. Wymienieni członkowie reprezentują wtedy Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanawiać pełnomocników działających w ich imieniu.
61. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają zarządowi okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informację o trudnościach w prowadzonej działalności.
62. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji członków prowadzących działalność gospodarczą i powołać nowych członków.
63. Nadzór nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
65. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
66. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.